רשימת מונחים – ח

חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר קובע את דרך תשלום השכר ואת מועד תשלום השכר, ומבטיח פיצוי לעובד במקרה של הלנת שכר.

כמו כן מגביל החוק את יכולתו של המעביד לנכות סכומים משכרו של העובד.

חוקת עבודה / חוקי עבודה

חוקת עבודה נועדה להסדיר יחסי עבודה, תנאי העסקה, שעות עבודה ומנוחה, תנאים נלווים כגון חופשה,מחלה, פיצויי פיטורים וכן נושאים הקשורים לחוק הגנת השכר, כגון מועד תשלום משכורת ושכר מינימום.
 
חלק מחוקת העבודה עוסק בזכויות וחובות של העובד האינדיבידואלי ונועד להבטיח זכויות ותנאי עבודה מינימאליים. החלק האחר הוא חוקת עבודה קיבוצית המסדיר יחסים בין ארגוני עובדים לבין מעסיק/ארגון מעסיקים.
 

חישובי שכר

חישוב שכר הינו חישוב התשלום המגיע לעובד, כמו גם הניכויים וההפרשות. 
הנתונים הקובעים את זכאות העובד לקבלת תשלום מועברים אל מערכת השכר ממערכת הנוכחות.