רשימת מונחים – ת

תגמול

תגמול הוא תמורה כספית או אחרת, הניתנת לעובד עבור עבודה או שירות שנתן.
תמורה זו יכולה להינתן כשכר, עמלות, מענקים, אפשרויות לפיתוח עצמי, קידום ועוד.
 
 
 
 

תוכנת גיוס / תוכנת גיוס עובדים

תוכנת גיוס עובדים הינה מערכת ממוחשבת המאפשרת ניהול של תהליך גיוס עובדים לארגון.
תחילת התהליך היא בניהול דרישות, קליטת קו”ח של מועמדים, יצירת מאגר מועמדים, והצלבת נתוני המועמדים מול דרישות התפקיד לצורך מיון וסינון המועמדים המתאימים ביותר לדרישות הארגון.
המשכו במעקב ותיעוד אוטומטי של שלבי תהליך הגיוס: זימון לראיונות, סיכומי ראיונות מקצועיים, תוצאות אבחונים וכד’.
מערכות מתקדמות בתחום מאפשרות העברת הנתונים שנצברו אודות מועמד לתיק העובד שלו, עם קליטתו לארגון.
 
 

תוכנת נוכחות

תוכנת נוכחות הינה מערכת ממוחשבת המנתחת ומחשבת את שעות הנוכחותהיעדרותשעות נוספות וכד’, עפ”י הסכם העסקה של העובדהסכמים קיבוציים וחוקת עבודה, ומעבירה את הנתונים לקביעת זכאות העובד לתשלום אל תוכנת שכר לצורך חישוב השכר.
ברוב הארגונים קיימים מספר מודלים של הסכמים כגון שעות עבודה קבועות, הסכם גלובליזמן עבודה גמיש ועוד, המחייבים מערכת נוכחות המסוגלת לתת מענה לחישוב מדויק של שעות הנוכחות.
החל משנת 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק השכר, חלה על המעסיק חובה לציין את כמות שעות הנוכחות בתלוש השכר.
מעסיק שאינו מציין את שעות העבודה שביצע העובד בתלוש השכר או מציין כמות שעות לא מדויקת, עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות מצד העובד.
 
 

תוכנת שכר

מערכת השכר מקבלת ממערכת הנוכחות את הנתונים הקובעים את זכאות העובד לקבלת תשלום ומחשבת את התשלום המגיע לעובד, הניכויים וההפרשות.

עוד על מערכת שכר

 

תיק עובד / תיק אישי

תיק המכיל את כל המידע אודות העובד שנצבר על יד המעסיק.
המידע יכול לכלול החל ממסמכים ונתונים משלב גיוס העובד, כגון, קורות חיים, סיכומי ראיונות, אבחונים וכד’, דרך הסכם העסקה, ועד לנתונים הנאספים במהלך שנות העבודה בארגון, כגון הערכת עובדיםהדרכותניוד,קידום ועוד.
תיק העובד הוא קניינו של המעסיק. 
במגזר הציבורי, זכותו של העובד לדרוש לקבל מסמכים מסוימים מתוך התיק שלו, בהתאם להוראות התקשי”ר, אך במגזר הפרטי המעסיק אינו מחויב לאפשר לעובד גישה ישירה למידע, או למסמכים בתיק האישי שלו.
 
 

תלוש שכר

תלוש השכר הינו דוח שנותן המעביד לעובד במקביל לתשלום השכר, המפרט את התשלומים, הניכויים, ההפרשות, שעות העבודה, ניצול ויתרת הזכאות לחופשה ולהיעדרות בגיל מחלה ועוד, שבוצעו בשל חודש העבודה האחרון.
 
החל ב-1 בפברואר 2009, בעקבות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, המעסיקים מחויבים לתת תלוש משכורת לעובד, המפרט את כל הרכיבים שחובה לכלול בתלוש. 

תמריצים

תמריץ הינו אחד מרכיבי התגמול, באמצעות תשלום או הטבה שוות ערך, המותנה בביצועי העובד ו/או קבוצת עובדים, וקשור להישגים, לתפוקות ולתוצרי עבודה.
תוכנית תמריצים מתאפיינת בהסכם מוגדר מראש בין המעסיק לעובד או לקבוצת עובדים, הקובע מה מודדים, כיצד מתבצעת המדידה ומהו התגמול.
תוכנית זו הינה בעלת מאפיינים מוטיבציוניים המבקשת להשפיע על התנהגות העובד, כגון: הקפדה על נוכחות סדירה, כמו גם על הישגיו כגון: שיתוף ברווחים באמצעות בונוסים ואופציות.
 
 
 

תעסוקה גמישה

המונח תעסוקה גמישה מתייחס להסדרי עבודה בין מעביד לעובד המשוחררים מהדפוסים הנוקשים כגון שעות עבודה קבועות, מספר שעות העבודהימי עבודהחופשותהיעדרויות והמקום ממנו מתבצעת העבודה.
הסדרי עבודה אלה התפתחו על מנת לאפשר לעובד איזון בין עבודה לפנאי.
האפשרות לתעסוקה גמישה תלויה באופיו של הארגון ושל המשרה בה נושא העובד.
לדוגמה, מי שנמצא בקשר ישיר מול קהל, מחויב הדרך כלל בשעות עבודה קבועות מהמשרד.
לעומת זאת, מי שעוסק לדוגמה בפיתוח תוכנה, יכול לבצע את עבודתו בזמן עבודה גמיש, ולא בהכרח ממשרדי החברה.
 

תפקיד

תפקיד הינו הגדרה של עיסוק מסוים, לדוגמה: מזכירה, ותיאור הכישורים הנדרשים למלא תפקיד זה. לדוגמה: שליטה בתוכנות Office, תיאום פגישות ועוד.
 

תפקיד ליבה

תפקידי ליבה הינם תפקידים חיוניים המשרתים את ייעודו העיקרי של הארגון ומעורבים בתהליכים מרכזיים שהינם הכרחיים לתפקוד הארגון. מתוך הגדרת תפקידי הליבה, נגזר סט הכישורים הנחוצים לארגון, מבנה ארגוני ועוד.
 
 

תפקיד קריטי

המונח תפקיד קריטי מתייחס לתפקידים שבמידה שלא אוישו לאורך זמן, או שאוישו ע”י עובד שאינו מתאים לתפקיד, עלול להיגרם נזק משמעותי לתפקוד הארגון.

תקן / תקן משרות

תקן הוא רשימה של כל המשרות המוגדרות בארגון כולו ובכל אחת מהיחידות הארגוניות שלו.
כל שורה ברשימה מתייחסת לתפקיד (לדוגמה: מזכירה) ולמספר המשרות (לדוגמה: 2).
 
 

תקשי"ר

התקשי”ר (תקנון שירות המדינה) הינו קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחום משאבי האנוש והמפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה.
התקשי”ר חל במישרין על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי  מערכת הבריאות הממשלתית ועל עובדי מערכת הביטחון האזרחית (למעט עובדים המועסקים לפי הסכמים קיבוציים – מפעליים מיוחדים).
 
 

תרבות ארגונית

תרבות ארגונית מתייחסת לערכי הארגון, תפיסותיו ואופן התנהלותו.
תרבות ארגונית יכולה להתייחס לנושאים כגון: מידת פתיחות, חדשנות, לקיחת סיכונים, יציבות, שיתוף פעולה בין דרגים שונים בארגון, עבודת צוות, האצלת סמכויות, עצמאות בקבלת החלטות, מכוונות לתוצאות, מדידת ביצועים ובעקבותיהם תגמול וקידום, כמו גם נושאים נוספים.
בגיוס וקליטת עובד חדש לארגון, יש לקחת בחשבון את יכולת השתלבותו בתרבות הארגונית.
 
 
 

תרשים ארגוני

תרשים ארגוני הינו ביטוי ויזואלי של המבנה הארגוני המציג את היחידות הארגוניות השונות, ההיררכיה והקשרים ביניהן.