רשימת מונחים – צ

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 

צבירת חופשה

סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 קובע כי: “אין החופשה ניתנת לצבירה; ואולם רשאי העובד, בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות”.
הנאמר לעיל מתייחס לחופשה הקבועה בחוק. צבירת החופשה מעבר למכסה המוגדרת בחוק, כפופה להגדרות ולסייגים העולים מחוזה העבודה.

צבירת ימי מחלה

לפי החוק, עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, לכל היותר, זאת בהנחה שלא צבר ימי מחלה בלתי מנוצלים בשנים קודמות. צבירת ימי מחלה מתאפשרת עד למכסה של 90 יום.
עקרונית, מעסיק אינו חייב בתשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו, אלא אם הוגדר אחרת בהסכם העבודה בינו לבין העובד, בהסכם קיבוצי, או בכפוף לנוהג החל בארגון.