רשימת מונחים – י

 

 

 
 
השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 
 

 

יום חופשה

יום חופשה הוא היעדרות העובד מעבודתו בשל חופשה שנתית או חופשה מרוכזת, שבגינה העובד זכאי לתשלום מלא של שכרו ושמירה מלאה על זכויותיו כעובד. 
 

יום מחלה

יום מחלה הוא היעדרות העובד מעבודתו בשל מחלה ובגינה זכאי העובד לתשלום דמי מחלה על פי המוגדר בחוק, בחוזה העבודה האישי, או הסכם קיבוצי שחל על העובד.
היעדרות זו מגובה באישור רפואי.
 
 

יום עבודה

יום עבודה מתייחס למספר שעות העבודה ביממה, לעובד שכיר, הנקבע על פי הגדרות חוק העבודה והמנוחה, או הסכמים קיבוציים. זמן העבודה מעבר ליום עבודה, נחשב לשעות נוספות.
 
 

יורש

ראה עתודה ניהולית.

 

 

יחסי עובד-מעביד

יחסי עובד-מעביד קובעים את זכויות וחובות, בהתאם לחוזה שנחתם ביניהם או לטיב היחסים שנוצרו ביניהם בפועל. זכויות וחובות העובד מוגדרות בחוק אשר יקבע את אשר יקרה בעת ניתוק הקשר בין הצדדים.